خدمات حقوقی

قرارداد هبه نامه

قرارداد هبه نامه تعریف هبه:  بر اساس ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می‌کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در میآورد. در این عقد سه طرف وجود دارد: واهب، متهب و عین موهوبه؛ واهب کسی…