دپارتمان کیفری

قاچاق انسان

قاچاق انسان قاچاق انسان به عملی گفته می‌شود که فردی را به عنوان استخدام یا پناه دادن و یا حتی اعمال زور به مکانی خارج از محل زندگی او بوده و از طریق ارتباط جنسی یا کار اجباری از او بهره‌برداری کرد. این عمل در دنیای امروزی به برده‌داری مدرن نیز معروف می‌باشد. قاچاق‌چیان انسان از طرق مختلفی…