مواد مخدر

وکیل _شرب _خمر

شراب وشرب خمرومشروبات الکی: شرب خمرچیست؟ مجازت شرب خمر چیست؟ مسکر وخمر وشراب به یک معنی است و آن مایعی میباشد که خاصیت مست کنندگی دارد مسکر از جهت خاصیت آن که مست کننده است شناخته می شود وترکیب آن که شیمیایی باشد یا گیاهی تاثیری در شناخت آن ندارد خوردن مسکر موجب حد میباشد…