مواد مخدر

وکیل _شرب _خمر

شراب وشرب خمرومشروبات الکی: شرب خمرچیست؟ مجازت شرب خمر چیست؟ مسکر وخمر وشراب به یک معنی است و آن مایعی میباشد که خاصیت مست کنندگی دارد مسکر از جهت خاصیت آن که مست کننده است شناخته می شود وترکیب آن که شیمیایی باشد یا گیاهی تاثیری در شناخت آن ندارد خوردن مسکر موجب حد میباشد…

دپارتمان کیفریمواد مخدر

وکیل موادمخدرتبریز

جرایم اصلی و تبعی مواد مخدر : مروری بر مواد قانون مبارزه با مواد مخدر نشان می دهد که جرایم موضوع این قانون به دو دسته تقسیم می شوند :یک دسته جرایمی که به صورت مستقیم نسبت به مواد مخدر صورت می گیرد و اصطلاحا «جرایم اصلی »نامیده می شوند مانند کشت مواد مخدر ،خرید…

دپارتمان کیفریمواد مخدر

وکیل مواد مخدر شهرکرد

  مواد مخدر مواد مخدر دارای یک معنای خاص است . مخدر در معنای عام به موادی گفته می شود که سبب حالتی متضاد با حالت هوشیاری می شود اعم از اینکه قانون ،استعمال آن ها را ممنوع ساخته یا مجاز باشد .   مواد مخدر و روان گردان را از جنبه های مختلف ،تقسیم…

دپارتمان کیفریمواد مخدر

وکیل مواد مخدر قم

  ملاک های قانونی برای تشخیص مواد مخدر : مواد مخدر شکل های متفاوتی و هر روزه بر تنوع  ان ها افزوده می شود . اکثرا مواد مخدر مورد شناسایی قرار گرفته ودر قوانین بیان شده اند . این مواد به دو دسته می توان تقسیم کرد ؛یک دسته موادی که در فهرست مواد مخدره…

دپارتمان کیفریمواد مخدر

وکیل مواد مخدر کرمانشاه

  جرایم اصلی و تبعی مواد مخدر : مروری بر مواد قانون مبارزه با مواد مخدر نشان می دهد که جرایم موضوع این قانون به دو دسته تقسیم می شوند :یک دسته جرایمی که به صورت مستقیم نسبت به مواد مخدر صورت می گیرد و اصطلاحا «جرایم اصلی »نامیده می شوند مانند کشت مواد مخدر…

دپارتمان کیفریمواد مخدر

وکیل مواد مخدر خرم آباد

وکیل مواد مخدر خرم آباد اصولا قانونگذار ما برای تعیین مقدار مجازات به دو عانل توجه نموده است ؛یکی نوع ماده ای که موضوع جرم قرار می گیرد مثلا خرید و فروش تریاک ،مجازاتی خفیف تر از خرید و فروش هروئین دارد و علت این تمایز ،میزان خطری است که ماده مخدر به همراه دارد  …

دپارتمان کیفریمواد مخدر

وکیل مواد مخدر قزوین

مواد مخدر مواد مخدر دارای یک معنای خاص است . مخدر در معنای عام به موادی گفته می شود که سبب حالتی متضاد با حالت هوشیاری می شود اعم از اینکه قانون ،استعمال آن ها را ممنوع ساخته یا مجاز باشد . اما معنای خاص آن شامل موادی است که مصرف آن ها تغییراتی در…

دپارتمان کیفریمواد مخدر

وکیل مواد مخدر یاسوج

  جرایم اصلی و تبعی مواد مخدر : مروری بر مواد قانون مبارزه با مواد مخدر نشان می دهد که جرایم موضوع این قانون به دو دسته تقسیم می شوند :یک دسته جرایمی که به صورت مستقیم نسبت به مواد مخدر صورت می گیرد و اصطلاحا «جرایم اصلی »نامیده می شوند مانند کشت مواد مخدر…

دپارتمان کیفریمواد مخدر

وکیل مواد مخدر زنجان

وکیل مواد مخدر زنجان جرایم اصلی و تبعی مواد مخدر : مروری بر مواد قانون مبارزه با مواد مخدر نشان می دهد که جرایم موضوع این قانون به دو دسته تقسیم می شوند :یک دسته جرایمی که به صورت مستقیم نسبت به مواد مخدر صورت می گیرد و اصطلاحا «جرایم اصلی »نامیده می شوند مانند…