دیوان عدالت اداریشهرداری

دعاوی شهرداری

مقدمه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، مستلزم تلاش بی‌وقفه دستگاه‌های قضایی کشور، در شناسایی عوامل متجاوز به حقوق افراد و حقوق عمومی است. اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است و همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند. بررسی تشکیلات قوه قضاییه نشان می‌دهد که دادگاه‌های عمومی مراحلی…

دیوان عدالت اداری

وکیل دیوان عدالت ایلام

وکیل دیوان عدالت ایلام با توجه به اصول یکصد و هفتادم و یکصد وهفتادو سوم قانون اساسی و همچنین قانون دیوان عدالت اداریصلاحیت دیوان را به شرح ذیل می توان دسته بندی نمود : یک –رسیدگی ابتدایی وماهوئی ۴۴۱٫دیوان عدالت اداریمرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم و احقاق حقوق انها علیه مام.ران…

دیوان عدالت اداری

وکیل-دیوان عدالت-خرم آباد

وکیل دیوان عدالت خرم آباد – نظارت برحسن اجرای قوانین در هیات ها وکمسیون های اداری ۴۴۳٫به موجب بند ۲ ماده ۱۱:«رسیدگی به اعتراضات و شکایات از اراءو تصمیمات قطعی دادگاه های اداری ،هیات های بازرسی و کمسیون هایی مانند کمسیون های مالیاتی … هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما و… منحصرا از حیث نقض…

دیوان عدالت اداری

مشاوره حقوقی سنجش دیوان

مشاوره حقوقی سنجش دیوان: در خصوص اجرای اصل یکصد و هفتادم مذکور ،ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری بدین ترتیب قائل به تفکیک شده است : ۱- چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها و آئین نامه ها ی دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید ،دیوان عدالت اداری موظف است شکایت را…