خدمات حقوقیدعاوی بانکی

مشاوره حقوقی جریمه های دولتی

مشاوره حقوقی جریمه های دولتی: جریمه بانکی یا وجه التزام چیست؟ طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا، حسب نظر شورای پول و اعتبار و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی، بانک‌ها اجازه دارند در قراردادهای اعطای تسهیلات با مشتریان خود، بندی را به‌عنوان بند وجه التزام بگنجانند تا گیرندگان تسهیلات ملزم به بازپرداخت اصل و سود…