تعزیرات حکومتی

تعزیرات حکومتی

وظایف و اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی : سازمان تعزیرات حکومتی دستگاه نظارتی دولتی است که برموارد ذیل نظارت مینماید : قیمت گذاری قطعیْ گرانفروشی ْکم فروشی تقلب در فروش(عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان ومقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ‌مراجع رسمی قرار گرفته است)ْ احتکار( احتکار – عبارت…