تعزیرات حکومتی

تعزیرات حکومتی

وظایف و اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی : سازمان تعزیرات حکومتی دستگاه نظارتی دولتی است که برموارد ذیل نظارت مینماید : قیمت گذاری قطعیْ گرانفروشی ْکم فروشی تقلب در فروش(عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان ومقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ‌مراجع رسمی قرار گرفته است)ْ احتکار( احتکار – عبارت…

دعاوی حقوق عمومی

قوانین معافیت پزشکی

قوانین معافیت پزشکی: به گزارش باشگاه خبرنگاران، مشمولان خدمت وظیفه عمومی از نظر وضع مزاجی و استعداد جسمی و روانی به چهار دسته به شرح زیر تقسیم می‌شوند: کسانی که از نظر جسمی و روانی سالم و قادر به انجام خدمت هستند. ۲٫کسانی که به علت نقص عضو و یا ابتلا به بیماری از سلامتی…

دیوان عدالت اداریشهرداری

دعاوی شهرداری

مقدمه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، مستلزم تلاش بی‌وقفه دستگاه‌های قضایی کشور، در شناسایی عوامل متجاوز به حقوق افراد و حقوق عمومی است. اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است و همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند. بررسی تشکیلات قوه قضاییه نشان می‌دهد که دادگاه‌های عمومی مراحلی…

دیوان عدالت اداری

وکیل دیوان عدالت ایلام

وکیل دیوان عدالت ایلام با توجه به اصول یکصد و هفتادم و یکصد وهفتادو سوم قانون اساسی و همچنین قانون دیوان عدالت اداریصلاحیت دیوان را به شرح ذیل می توان دسته بندی نمود : یک –رسیدگی ابتدایی وماهوئی ۴۴۱٫دیوان عدالت اداریمرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم و احقاق حقوق انها علیه مام.ران…

دیوان عدالت اداری

وکیل-دیوان عدالت-خرم آباد

وکیل دیوان عدالت خرم آباد – نظارت برحسن اجرای قوانین در هیات ها وکمسیون های اداری ۴۴۳٫به موجب بند ۲ ماده ۱۱:«رسیدگی به اعتراضات و شکایات از اراءو تصمیمات قطعی دادگاه های اداری ،هیات های بازرسی و کمسیون هایی مانند کمسیون های مالیاتی … هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما و… منحصرا از حیث نقض…