مهریه

وکیل شکایت از مهریه

وکیل شکایت از مهریه: مهریه مال معین می باشد یعنی اینکه قابل خرید فروش باشد و بشود از آن استفاده کرد و در عقد نامه میزان ان مشخص باشد که بر ذمه ( عهده )مرد قرار میگیرد و زن هر موقع بخواهد می تواند آن را از شوهرش مطالبه کند و مرد باید آن را…