خانوادهخدمات حقوقی

مشاوره حقوقی شیر بها

مشاوره حقوقی شیربها: شیربها که امروزه در برخی مناطق رایج است، عبارت است از پولی که داماد قبل از مراسم ازدواج، علاوه بر مهریه، به خانوادۀ عروس می‌دهد. شیربها غیر از مهریه است؛ ازاین‌رو، احکام مهریه بر آن مترتّب نمی‌شود. – سؤال: گرفتن شیربها توسط پدر یا نزدیکان دختر چه حکمی ‌دارد؟ پاسخ: امام خمینی…