صندوق تامین خسارات بدنی

صندوق تامین خسارت بدنی

صندوق تأمین خسارتهای بدنی صندوق تأمین خسارتهای بدنی (مربوط به سوانح  و حوادث  ) چیست؟ به استناد ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث و به منظور حمایت از زیان دیده گان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث (۱) که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه…