چکسفته

سفته چیست و تفاوت آن با چک

سفته چیست و تفاوت آن با چک یکی از اسناد تجاری که اشخاص عادی و بازرگانان در معاملات خود استفاده می‌کنند سفته می‌باشد. سفته یک سند تعهد پرداخت می‌باشد که امضا کننده تعهد می‌کند مبلغی را در موعد معین یا در صورت عندالمطالبه بودن سفته هر زمان که شخص دارنده سفته طلب کند مبلغ را…