خدمات حقوقیدادسرا و دادگاه نظام

مشاوره حقوقی جانبداری قاضی پرونده

مشاوره حقوقی جانبداری قاضی پرونده: در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت می نماید اختیارات یک دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و کیفری متفاوت است ، همیشه این سوال وجود که آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فسخ خصومت ؟ اساساً باید به این نکته…