طلاق

وکیل طلاق توافقی مشهد

مدارک لازم جهت طلاق توافقی

  1. اصل سند ازدواج
  2. اصل شناسنامه زن و مرد
  3. کپی کارت ملیزن و مرد
    ( در صورت نبود اصل سند ازدواج باید رونوشت آن را از دفترخانه محل انعقاد عقد نکاح دریافت کنید.)

نبود طلاق توافقی در قانون

ما در قانون چیزی به نام طلاق توافقینداریم. در واقع طلاق توافقی محصول ابتکار زنانی است که در برخورد با نواقص قانون مردسالار آن را به وجود آورده‌اند ما در قانون طلاقی داریم به نام خلع. در طلاق خلع زن به واسطه کراهتی که از مرد دارد باید مالی کمتر، معادل یا بیشتر از  مهریه خود را به مرد بدهد تا او را راضی به طلاق کند. قضات دادگاه‌ها طلاق توافقی را به لحاظ قانونی با مواد مربوط به خلع توجیه می‌کنند. در طلاق توافقی زن و مرد توافق می‌کنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند، ولی از آنجا که زنان هیچ حربه‌ای برای راضی کردن همسر خود برای جدایی ندارند و مطابق با ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد معمولا همه حقوق مالی خود را می‌بخشند تا همسرشان را برای جدایی راضی کنند.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

                                                                          برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگى نام پدر شغل  محل اقامت

 

خواهان

مشخصات زوجه
خوانده مشخصات زوج
وکیل یا نماینده قانونى گروه وکلای معراج
تعیین خواسته وبهای آن

تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق توافقی

دلایل ومنضمات دادخواست کپی مصدق: ۱٫ سند ازدواج ۲٫ شناسنامه زوج ۳٫ شناسنامه زوجه ۴٫ توافق نامه فی مابین زوجین مورخ……………… ۵٫ وکالتنامه وکیل
 ریاست محترم مجتمع قضایی با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

۱٫ موکل اینجانب خانم ………………. فرزند ……………….. به تاریخ ……………  به موجب سند نکاحیه شماره ………    در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ………….. حوزه ثبتی ………..  با تعیین مهریه …. عدد سکه بهار ازادی به عقد دایم خوانده محترم …………… درآمده است. معذالک به دلیل عدم وجود تفاهم فی مابین، ادامه زندگی مشترک برای طرفین مقدور و میسور نبوده و نتیجتاً از هر جهت برای جدایی بدین شرح به توافق رسیده اند: ۱٫ مقدار مهریه …. عدد سکه بهار ازادی که زوجه کل مهریه مندرج در سند ازدواج خود را بذل و زوجه حق رجوع از بذل را از خود ساقط و زوج قبول بذل نمود. ۲٫ زوجه جهیزیه خود را استرداد نموده است و هیچگونه ادعایی در این خصوص ندارد. ۳٫ زوجه نفقه گذشته احتمالی حال و اینده را به زوج بذل نمود و زوج قبول بذل کرد. ۴٫ سایر حقوق مالی زوجه اعم از اجرت المثل، نحله و غیره به زوج بذل نمود و زوج قبول بذل کرد. ۵٫ طرفین فرزند مشترک ندارند. ۶٫ طرفین حق هرگونه شکایت و ادعایی را نسبت به همدیگر در هر موردی از خود سلب و ساقط نمودند و حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از تصمیم دادگاه از ناحیه طرفین سلب و ساقط شد.

۲٫ لذا با تقدیم این دادخواست و مستنداً به ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده و با لحاظ توافق نامه فوق الذکر، از محضر محترم دادگاه صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق ( به صورت توافقی ) مورد استدعاست.  

 

                                             

 

 

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

 

 حتما بخوانید:

 

طلاق توافقی یک روزه