شهرداری

وکیل شهرداری مشهد

امور و دعاوی مربوط به شهرداری ها

با توجه به آمارهایی که به طور مستمر از سوی قوه قضاییه تهیه می شود ، تعداد قابل توجهی از دعاوی اشخاص خصوصی ، علیه دولت و سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت است . در حال حاضر بیشترین دعاوی از حیث موضوع مشتمل بر موارد زیر می باشد :

۱ – تملک اراضی اشخاص از سوی واحدهای دولتی ، شهرداری ها و مؤسسات وابسته به دولت .

۲- تملک وتخریب بناهایی که در طرح های دولتی و شهرداری ها واقع می شوند .

۳ – مطالبه اراضی و املاک معوض که اغلب علیه شهرداری ها مطرح می گردد .

۴ – دریافت بهای اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها .

تا تیر ماه ۱۳۸۷ شیوه رسیدگی به دعاوی یاد شده همانند دیگر دعاوی بود.

به این توضیح که اشخاص علیه نهاد ها ، مؤسسات ، ادارات و سازمان های دولتی با تقدیم دادخواست اقامه دعوا مینمودند و پس از رسیدگی از سوی دادگاه های عمومی و تجدیدنظر رأی نهایی صادر می شد . ا

ین نحوه رسیدگی در برخی موارد مشکلاتی را به همراه داشت . مثلاٌ در خصوص ادعای خسارت یا مطالبه معوض در املاک مشاعی ، اشخاصی که مالکیتشان در اراضی مدلل و محرز نبود مدعی مطالبه خسارت می گردیدند و چون املاک مورد ادعای آنان ظاهراٌ معارضی نداشت خسارت دریافت می نمودند .

 

tag:

وکیل شهرداری (اضافه بنا) در تهران

وکیل شهرداری در تهران

وکیل کمیسیون ماده ۷۷ ق شهرداری تهران

وکیل کمیسیون ماده ۵ شهرداری مشهد

وکیل دعاوی شهرداری در تهران

وکیل زمین شهرداری در تهران