دیوان عدالت اداری

وکیل دیوان عدالت ایلام

وکیل دیوان عدالت ایلام

با توجه به اصول یکصد و هفتادم و یکصد وهفتادو سوم قانون اساسی و همچنین قانون دیوان عدالت اداریصلاحیت دیوان را به شرح ذیل می توان دسته بندی نمود :
یک –رسیدگی ابتدایی وماهوئی
۴۴۱٫دیوان عدالت اداریمرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم و احقاق حقوق انها علیه مام.ران ،واحد ها و مقررات دولتی است (اصل۱۷۳).بند ۱ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری،یکی از صلاحیت های دیوان را رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :
الف-تصمیمات واقدامات واحد های دولتی وموسسات عمومی ؛
ب-تصمیمات واقدامات مامورین دولتی ؛
ج-آئین نامه ها وسایر نظامات و مقررات دولتی ،می داند .
با توجه به ارتباط مستمری که بین افراد مردم ودولت وجود دارد اقدامات مذکور ممکن است موجب ورود خسارات مادی و یا معنوی بشود . در این صورت ،دیوان عدالت اداریهمانند یک دادگاه مرجع تظلمات مردم علیه دولت می باشد .
دو- تجدید نظر شکلی و ماهوی
۴۴۲٫«آرای شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا قئم مقام با وکیل ویا نماینده قانونی آنان قابل تجدید نظر می باشد . مهلت درخواست تجدید نظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود …»(۳)۱- ماده ۱۹ اصلاحی قانوندیوان عدالت اداری
۲- ماده ۲۰ و ۲۵ قانون قانون دیوان عدالت اداری۳- ماده ۱۸ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری 

tag:

وکیل دیوان عدالت زاهدان

مشاوره حقوقی دیوان عدالت

وکیل دیوان عدالت مشهد

وکیل دیوان عدالت تهران

وکیل دیوان عدالت اداری در اردبیل

وکیل دیوان عدالت اداری در قم

 

وکیل اشنا به پرونده های دیوان عدالت اداری

تلفن تماس:۰۹۱۵۳۲۲۷۸۴۹

تلفن تماس:۰۹۱۲۰۱۷۱۷۸۷