حقوقیخدمات حقوقیقراردادها

مشاوره حقوقی اجاره

عقد اجاره :
پس از جمع مواد و با پیروی از سیاق ماده ۴۶۶ ،در تعریف عقد اجاره می توان گفت :«عقدی است که بموجب آن مستاجر ،در برابر مالی که به موجر می گردازد ،برای مدت معین مالک منافع عین مستاجر می شود ».
از این تعریف چنین بر می آید که عقد اجاره دارای وصف ممتاز است :

اجاره عقدی است تملیکی

اجاره عقدی است معوض

اجاره عقدی است موقت

مقصود از موقت بودن اجاره این است که تملیک منافع باید در مدت معین انجام شود،چنانکه ماده ۴۶۸ قانون مدنی در این باره می گوید :«در اجاره اشیاءمدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است ….»و همین حکم را ماده ۵۱۴ در مورد اجاره اشخاص نیز تکرار کرده است .
اقسام اجاره :
اجاره در قانو.ن مدنی به اعتبار موضوع آن بر سه قسم است :اشیاءو حیوانات و اشخاص
تقسیم مطالب :

۱- قواعد عمومی اجاره ،که در همه اقسام اجاره رعایت می شود و امروز نیز قواعد حاکم بر اجاره های منقول است .قانون مدنی مبحثی را نیز به« اجاره حیوانات» اختصاص داده است ،این چهره خاص از اجاره اشیا را در زمره قواعد عمومی نیز می توان آورد (۱)ولی چون مسائل ویژه ای را درباره حمل و نقل مطرح می کند ،بهتر این است که از قانون مدنی در این باره پیروی شود . پس ،در هر مبحث یا گفتار از قواعد عمومی که فرع ویژه ای در اجاره حیوان بنظر آید ،زیر عنوان خاص« اجاره حیوان» خواهد آمد .
۲- قواعدی که ویژه اجاره انسان (خدمات اشخاص )است و رنگی را که قواعد عمومی در این رابطه پیدا کرده است بیان می کند .
۳- استثنایی مهم قواعد عمومی اجاره در باب املاک است که ،از سویی روابط مالک و مستاجر بکلی نظام قانون مدنی را در اجاره املاک شهری دگرگون ساخته است ،و از سوی دیگر ،قوانین مربوط به اصلاحات ارضی در اجاره املاک مزروعی قواعد تازه ای بوجود آورده است .

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران ومشهد
تماس:۰۹۱۵۳۲۲۷۸۴۹

تماس:۰۹۱۲۰۱۷۱۷۸۷

مشهد – بلوار سجاد – چهارراه بزرگمهر -مجتمع تجاری اداری ترنج -طبقه ۵-واحد ۵۰۳

آدرس: تهران- میدان دوم صادقیه- برج گلدیس -طبقه ششم -واحد ۶۰۹

لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید